ABOUT US

บริษัท บริหารจัดการไม้ยางพาราระยอง จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 7 กันยายน 2556

ประกอบกิจการ โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา และไม้ที่ปลูกขึ้น จำนวน 13 ชนิด ตามมิคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 มกราคม 2537 รวมทั้ง อบ อัด น้ำยาถนอมเนื้อไม้ เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

ประกอบกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น ลัง พาเลท และสับไม้

มาตรฐานที่เราได้รับ